Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseura r.y:n säännöt

Säännöt on hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa lokakuussa 2006.

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseura r.y., kotipaikka Uusikaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura toteuttaa tarkoitustaan
- järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
- keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
- selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
- harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.

Sukuseuran tilikausi ja toimintakausi alkaa vuosittain 1.6 ja päättyy 31.5. Hallituksen toimikausi on varsinaisten sukukokousten välinen aika.

II Seuran jäsenet

Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka puolisonsa kautta on siihen liittynyt, ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy.

Sukukokous päättää jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta.

Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Saavutetut jäsenedut säilyvät.

Sukuseura voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajia voi olla kerrallaan vain yksi.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuseuran hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli tämä on jättänyt muistutuksista huolimatta kahden vuoden ajalta jäsenmaksunsa maksamatta.

III Seuran hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta alkaen sukukokouksesta ja päättyen sukukokoukseen. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Samoin, mikäli varsinainen sukukokous päättää muuttaa hallituksen jäsenmäärää, eivätkä erovuorot muuten mene tasan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen, kuitenkin enintään kahdeksi perättäiseksi kolmivuotiskaudeksi.

Varsinainen sukukokous päättää hallituksen jäsenmäärän ja valitsee sen jäsenet. Varsinainen sukukokous valitsee hallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi.

Hallitus kokoontuu esimiehen tai hänen estyessään varaesimiehen kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus ja sukukokous voi asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10§

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Seuran tilit

11§

Sukuseuran tilit päätetään vuosittain 31.5. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan kesäkuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan heinäkuun aikana.

V Seuran kokoukset

12§

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain elo-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kirjeitse.

Ylimääräinen kokous pidetään kun varsinainen sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutetusta jäsenistöstä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Seuran hallitus kutsuu jäsenet ylimääräiseen kokoukseen kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

13§

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Esitetään seuran päättyneen toimintakauden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilikauden aikana toimineille hallituksille ja toimihenkilöille sekä muista toimenpiteistä, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
6. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta kuluvalle toimintavuodelle.
7. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
10. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
11. Käsitellään asiat, jotka joku seuran jäsen on kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

14§

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisen toimintavuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

15§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Sukuseuran purkautuessa, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Metsäpirtti seura ry:lle tai Karjalan Liitolle.

16§

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.