Vuosikokous 08.09.2018
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Kauttuan klubi, Eura
kokoustila klo 12:30 alkaen

Ennen virallisen vuosikokouksen alkua laulettiin yhdessä Karjalaisten laulu. Sen jälkeen vietettiin hiljainen hetki toimintakauden aikana poisnukkuneiden jäsenten muistoksi. Käytiin läpi lyhyt esittelykierros osallistujien kesken.
1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Jouni Ahtiainen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
Jouni Ahtiainen valittiin puheenjohtajaksi. Raimo Ahtiainen valittiin puheenjohtajaksi niissä kohdin, missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista henkilöä kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi valittiin Päivi Laaksonen ja Martti Hämäläinen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja esitti esityslistan käsittelyjärjestykseen muutosta: todettaisiin ensin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. Kohdassa 3. todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut olivat saapuneet vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Läsnäolijoita todettiin olevan paikalla yhteensä 40 henkilöä, joista 28 seuran jäsentä. (liitteet kokouskutsu 2. ja osallistujat 3.).
4. Hyväksytään esityslista.
Esityslista hyväksyttiin em. muutoksin. (Liite 1.).
5. Päättyneen toimintakauden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.
Sihteeri Katariina Ahtiainen luki toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Harri Laine esitteli tilinpäätöksen, puheenjohtaja Jouni Ahtiainen luki toiminnantarkastajien lausunnon. Toinen toiminnantarkastajista Raija Herrala-Nurmi luki laatimansa tarkastelun seuran toiminnasta. (Toimintakertomus liite 4., tilinpäätös liite 5., toiminnantarkastajien lausunto liite 6. ja Raija Herrala-Nurmen tarkastelu liite 7.). Keskustelua syntyi mahdollisista avustusten hakemisesta seuran toimintaan, erilaisista uusista tavoista saada lisää jäseniä, jäsenyyden edellytyksistä. Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin yrittää tavoittaa myös nuorempaa sukupolvea mukaan toimintaan. Tilinpäätös vahvistettiin.
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilit antavat aihetta.
Raimo Ahtiainen toimi tässä kohdassa puheenjohtajana. Vastuuvapautta ehdotettiin ja kannatettiin. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta kuluvalle toimintavuodelle.
Hallitus esitti sukuseuran jäsenmaksuksi tulevalle toimintavuodelle 15 euroa. Esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin. Poikkeuksena esityslistasta käsiteltiin kohta 8. ennen kohta 7.
8. Vahvistetaan kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Rahastonhoitaja Harri Laine esitteli tulo- ja menoarvion. Karjalan Liiton jäsenmaksu liittoon kuuluville jäsenille vuodelle 2019 on 20 euroa. Karjalan Liiton jäsenmaksusysteemi on kuitenkin muuttumassa vuonna 2019. Keskusteltiin seuran taloustilanteesta ja mahdollisista varainhankintakeinoista. Tulo-ja menoarvio hyväksyttiin. (Liite 8.). Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Seura järjestää kevätkesällä saaristoristeilyn. Vuosikokous pidetään yksipäiväisenä Urjalan Nuutajärvellä syyskuun alussa. Keskusteltiin erityisesti kesän 2019 Metsäpirttijuhlasta, johon sukuseuraamme on pyydetty osallistumaan. Raija Herrala-Nurmi on jo toiminut juhlien järjestelyissä ja hän kertoi juhlan järjestäjien (Turun seudun Metsäpirttikerho) suunnitelmista. Hän ehdotti, että sukuseuramme pitäisi tätä tulevaa tapahtumaa yhtenä toimintaprojektina vuodelle 2019. Juhlassa tapaavat toisiaan Metsäpirttilähtöiset ja heidän jälkeläisensä. Markku Saarinen ehdotti toimintasuunnitelman ko. kohtaa muutettavaksi: seuramme osallistuu Turun seudun Metsäpirttikerhon kanssa yhteistyökumppanina juhlan järjestelyyn. Ehdotus hyväksyttiin. Toimintasuunnitelman tekstiä muutettiin. Toimintasuunnitelma muutoksineen hyväksyttiin. (Liite 9.).
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Seuran sääntöjen mukaan hallituksessa on 5 – 8 jäsentä ja puheenjohtaja. Erovuoroiset jäsenet ovat Jouni Ahtiainen, Matti Ahtiainen Vehmaalta ja Tarmo Ahtiainen. He ovat toimineet yhden kolmivuotiskauden eivätkä ole halukkaita jatkamaan hallituksessa. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Niina Elo, Markku Niemi, Harri Siltanen ja Raija Herrala-Nurmi kolmivuotiskaudeksi.
10. Valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
Harri Laine valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) sijaista tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
Toiminnantarkastajiksi valittiin Tarmo Ahtiainen ja Jaakko Ahtiainen. Heille sijaisiksi valittiin Matti Ahtiainen Nokialta ja Markku Saarinen.
12. Muut asiat.
Harri Laineelle on myönnetty Sukututkimusseuran ansiomerkki. Puheenjohtaja luki ansiomerkkiin kuuluvat perustelut ja merkki luovutettiin Harri Laineelle. Raija Herrala-Nurmi pyysi aktiiveja toimijoita ilmoittautumaan ensi kesän Metsäpirttijuhlia varten. Kysyttiin mahdollisuutta järjestää seuran pikkujoulut. Hallitus selvittää asiaa.
13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45.

Vakuudeksi

Jouni Ahtiainen
puheenjohtaja

Katariina Ahtiainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Päivi Laaksonen

Martti Hämäläinen