Vuosikokous 10.09.2017
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Hotelli Petäys Resort
Tyrvääntie 35 14620 Tyrväntö, kokoustila klo 10:00 alkaen

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Jouni Ahtiainen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
Jouni Ahtiainen valittiin puheenjohtajaksi. Markku Saarinen valittiin puheenjohtajaksi niissä kohdin missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista henkilöä kokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Ahtiainen ja Riitta Siltanen.
3. Esityslista.
Hyväksyttiin esityslista. (Liite 1.).
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 23 henkilöä, joista 21 sukuseuran jäseniä. (Kokouskutsu Liite 2. ja Osallistujalista Liite 3.).
5. Päättyneen toimintakauden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.
Tässä kohdassa samoin kuin seuraavassa Markku Saarinen toimi puheenjohtajana. Toimintakertomus jaettiin osallistujille ja käytiin kursoorisesti läpi. Toimintakertomus hyväksyttiin. Puheenjohtaja Jouni Ahtiainen esitteli tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. (Toimintakertomus Liite 4., Tilinpäätös Liite 5. ja Toiminnantarkastajien lausunto Liite 6.).

Raija Herrala-Nurmi esitteli toiminnantarkastajien epävirallisen kirjeen vuosikokoukselle (Liite 7.). Kirjeessä teemoina olivat mm. Sukuseuramme ydinasioihin (Yhdessä viihtyminen, lasten ja nuorten mukaan saaminen, historian ja perinteiden mielessä pitäminen ja niistä oppiminen) keskittyminen ja niihin panostaminen, toiminnan suunnittelu/ideointi sekä vastuuhenkilöiden jaksaminen. Kirjeen pohjalta käytiin vilkasta ja rakentavaa keskustelua. Jaakko Ahtiainen toi esille ajatuksen siitä, että hallitus voisi tiedustella ja varmistaa etukäteen ennen vuosikokousta ne henkilöt, jotka olisivat valmiita ottamaan vastuutehtäviä vastaan (hallituksen jäsenyys) – Ei saa olla niin, että joku ei esimerkiksi uskalla tulla vuosikokoukseen siinä pelossa, että hän joutuu valituksi hallitukseen. Raija toivoi, että itse kukin sukuseuran jäsen ajattelisi sitä, mitä juuri minusta olisi hauskaa tehdä sukuseuran puitteissa ja myös sen hyväksi. Puheenjohtaja Jouni Ahtiainen totesi keskustelun lopuksi, että vastuuhenkilöiden taakkaa tullaan jatkossa jakamaan tasaisemmin ja ideoita pyritään saamaan entistä enemmän jäsenistöltä. Jouni totesi myös, että nuoria on ollut hyvin vaikea saada mukaan toimintaan.

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilit antavat aihetta.
Hyväksyttiin tilinpäätös. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
7. Jäsenmaksuasiat.
Hallitus esitti, että tulevalla toimikaudella peritään 10 euron jäsenmaksu. Jos jäsen haluaa seuramme kautta kuulua Karjalan Liittoon, hän maksaa lisäksi kauttamme Karjalan Liiton vuotuisen jäsenmaksun. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.
8. Kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja puheenjohtaja tulo- ja menoarvion 2017-2018. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (Liite 8.) sekä tulo- ja menoarvio (Liite 9.).

Sukuseuran vuosikokous pidetään yksipäiväisenä Säkylän Pyhäjärven tienoilla. Sopivaa paikkaa etsitään. Ajankohta tarkentuu myöhemmin. Kaija Herrala toi esille sen, että syyskuun alkupuoli, joka viime vuosina on ollut vuosikokouksen ajankohtana, saattaa sopia huonosti niille sukuseuran jäsenille, joilla on maanviljelystä (parhaat puintiajat).

Tavoitteena on järjestää kädentaitoihin liittyvä toimintapäivä ensi vuoden keväällä. Ulvilan Kullaalla sijaitseva Leineperin ruukki on mahdollinen vierailukohde. Leineperissä olisi nähtävästi mahdollisuus järjestää yhdeksi aktiviteetiksi myös kyykän pelaaminen. Eija Herrala esitteli Leineperiä vierailukohteena. Eijan pyynnöstä Leineperistä on saatu myös ohjelmaehdotus hintatietoineen (Liite 10.). Leineperiä pidettiin erittäin hyvänä vierailukohteena. Hallitus tiedottaa myöhemmin toimintapäivästä ja sen ajankohdasta.

Päätettiin, että sukuseuramme toimesta ei järjestetä kotiseutumatkaa kuluvana toimintakautena.

Sukukirjaa on edelleen saatavissa. Kirjaa markkinoidaan erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Sukukirjan päivitystietoja kerätään edelleen (poisnukkuneet yms.). Muuttuneet tiedot ilmoitetaan ensisijaisesti sukuseuran kotisivuilta löytyvällä muutosilmoituskaavakkeella tai suoraan puheenjohtajan, sihteerin tai Harri Laineen kautta. Tavoitteena on, että jäsenmäärä kasvaa nykyisestä n. kahdestasadasta merkittävästi yli 200:n.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Erovuoroiset jäsenet ovat Markku Laaksonen, Markku Lemmetti ja Liisa-Helena Ståhle. Ehdotettiin uusiksi hallituksen jäseniksi Johanna Ahtiaista Akaalta ja Katariina Ahtiaista Tampereelta. Muita ehdotuksia ei tullut. Ehdotettuja kannatettiin. Heidät valittiin hallitukseen kolmi-vuotiskaudeksi.
10. Puheenjohtajan valinta hallituksen jäsenistä.
Päätettiin, että Jouni Ahtiainen jatkaa sukuseuran puheenjohtajana seuraavan toimintakauden.
11. Toiminnantarkastajien ja sijaisten valinta.
Raija Herrala-Nurmi ja Harri Siltanen valittiin toiminnantarkastajiksi. Heille sijaisiksi valittiin Markku Saarinen ja Matti Ahtiainen Nokialta.
12. Muut asiat
Puheenjohtaja esitteli sukuseuralle tulleet kaksi erillistä sponsorointi-/tukipyyntöä. Asiasta käytiin keskustelua. Päätettiin, ettei sukuseura osallistu näihin ulkopuolisten tahojen sponsorointeihin ja tuentoihin.

Todettiin, että Aila Martelius-Mäkelä Turun Metsäpirttikerhosta on ottanut sukuseuraamme yhteyttä ja tiedustellut sukuseuramme halukkuutta ottaa vetovastuu vuoden 2019 Metsäpirttijuhlan järjestelyistä.

Asiasta käytiin keskustelua ja päätettiin ehdollisesti, että mikäli saadaan sovittua taloudellisen vastuunjaosta ja saadaan talkooporukkaa riittävästi mukaan, voidaan järjestelyvastuu ottaa. Raija Henala-Nurmi lupautui järjestelytoimikunnan vastuuhenkilöksi ("projektin vetäjä").

13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:50.

Vakuudeksi

Jouni Ahtiainen
puheenjohtaja

Markku Laaksonen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Jaakko Ahtiainen

Riitta Siltanen