METSÄPIRTIN AHTIAISTEN SUKUSEURA RY  

      

SUKUKOKOUS

Aika: 21.8.2005 klo 13-14.30
Paikka: Torpan kurssikeskus, Siivikkala, Ylöjärvi
Läsnä: 23 sukuseuran jäsentä liitteenä 1 olevan osanottajaluettelon mukaan

KOKOUKSEN AVAUS

Sukuseuran esimies Markku Saarinen avasi kokouksen.

Vietettiin aluksi hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuneiden seuran jäsenten Sylvi Ahtiaisen, Tytti Ahtiaisen ja Maria Ojalan muistoksi.

Esimies kertoi seuran jäsenten saaneen ansiomerkkejä 2.-3.7. Lempäälässä pidetyssä Metsäpirtin pitäjäjuhlassa. Hopeisen ansiomerkin on saanut Ilmi Pesonen ja pronssisen ansiomerkin Kari Ahtiainen ja Markku Lemmetti. Karjalan liiton harrastusmerkillä on palkittu Niilo Kiiski ja Veikko Repo. Järjestötyön pronssisen ansiomerkin sai puolestaan Airi Kosonen. Kokousväki onnitteli ansiomerkkien saajia taputuksin.

TOIMIHENKILÖIDEN VALINNAT

Valittiin seuran esimies Markku Saarinen sukukokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin hallituksen jäsen Raija Herrala. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Ahtiainen Vehmaalta ja Raimo Ahtiainen Laitilasta.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi hallituksen laatima esityslista. Liite 2.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty jäsenille kirjeitse 5.7.2005. Lisäksi siitä on ilmoitettu Karjala-lehdessä 14.7.2005 ja heinäkuussa ilmestyneessä Suvannon Seudussa nro 5. Lisäksi siitä on ollut tieto seuran nettisivuilla ja WAP-sivuilla 4.7. lähtien.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kokoukselle luettiin sukuseuran hallituksen laatima toimintakertomus vuosikokousten väliseltä toimikaudelta 19.9.2004-21.8.2005. (Liite 3.) Se hyväksyttiin yksimielisesti yhdellä tarkennuksella: Sukukirjatoimikunta on kokoontunut kolme kertaa.

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Kokoukselle luettiin tilintarkastajien kertomus, jossa tilit todettiin asianmukaisesti hoidetuiksi ja puollettiin vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja tilivelvollisille.

Vuoden taloutta koskevassa keskustelussa ei saatu vastausta kysymykseen sukutuotemyynnin suuruudesta. Rahastonhoitajan olleessa estynyt perhejuhlan takia läsnä olleet hallituksen jäsenet eivät löytäneet oikeaa tietoa asiakirjoista. Tilinpäätös päätettiin vahvistaa sukutuotemyynnin osalta ehdollisena ja tarkistaa tämä asia myöhemmin.

VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TILIVELVOLLISILLE

Kokouksen varapuheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyä varten valittiin Matti Ahtiainen Nokialta.

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus ehdollisesti, jos sukutuotemyynnin osalta puuttuvat tiedot täydennetään.

KARJALAN LIITON JÄSENMAKSU

Rahastonhoitaja Jouni Ahtiaisen tekemän laskelman mukaan sukuseuran jäsenmaksu Karjalan liitolle tulee liiton sääntömuutoksen johdosta noin viisinkertaistumaan. Kun jäsenmaksua on tähän saakka maksettu 100 euroa, kasvaa se 480 euroon/vuosi. Liitolta saadun selvityksen mukaan Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseuran jäsenistä 96 maksaa liiton jäsenmaksun sukuseuran kautta, 5 euroa/henkilö. Noin 40 jäsentä maksaa liiton jäsenmaksun muiden seurojen kautta.

Sukukokous kävi vilkkaan keskustelun ja päätyi lopulta hallituksen esittämään ratkaisuun, että seurataan tilanteen kehittymistä seuraavaan vuosikokoukseen asti. Karjalan liitolle tuodaan selväsanaisesti julki mm. 10.10.2005 Varsinais-Suomen piirin järjestämässä keskustelutilaisuudessa, että muutos on kohtuuton ja käytännössä erittäin hankala toteuttaa.

Keskustelussa pohdittiin, onko sukuseuran tarpeellista kuulua Karjalan liittoon ja millaisia käytännön vaihtoehtoja oman jäsenmaksun ja liitolle tilitettävien jäsenmaksujen hoitamisessa on olemassa. Erisuuruiset jäsenmaksut todettiin käytännössä ja periaatteessa hankaliksi.

SUKUSEURAN JÄSENMAKSU 2006

Päätettiin säilyttää sukuseuran jäsenmaksu edelleen 10 euron suuruisena.

10§ TOIMINTASUUNNITELMA 2005-2006 JA TALOUSARVIO 2006

Sukukokous hyväksyi muutoksitta hallituksen laatiman toimintasuunnitelman, joka ulottuu tästä vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen (Liite 4.), sekä talousarvion, joka on laadittu vuodelle 2006 (Liite 5).

11§ HALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin säilyttää sukuseuran hallitus entisen suuruisena eli 8-jäsenisenä.

12§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE

Todettiin, että hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Katariina Ahtiainen, Pentti Ahtiainen ja sihteeri-rahastonhoitajan tehtäviä hoitanut Jouni Ahtiainen. Heistä Pentti ja Jouni ovat ilmoittaneet, etteivät enää ole käytettävissä.

Hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudelle 2004-2007 valittu Asko Ahtiainen ilmoitti pyytävänsä eroa terveydellisistä syistä. Ero päätettiin myöntää ja valita hallitukseen uusi jäsen hänen tilalleen vuosiksi 2005-2007.

Erovuoroisista jäsenistä Katariina Ahtiainen päätettiin valita uudelleen. Kieltäytyneiden tilalle valittiin Matti Ahtiainen Nokialta ja Matti Ahtiainen Vehmaalta.

Asko Ahtiaisen tilalle hänen loppukaudekseen päätettiin valita Katja Ahtiainen.

13§ TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Päätettiin valita tilintarkastajat Raimo Ahtiainen ja Kari S. Ahtiainen uudelleen. Myös varatilintarkastajat Risto Ahtiainen ja Harri Siltanen valittiin uudelleen.

14§ SUKUSEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Kokouksen sihteeri Raija Herrala kävi lyhyesti läpi sääntömuutoksesta viime sukukokouksessa käytyä keskustelua ja hallituksen sääntömuutoksen valmistelussa tekemiä ratkaisuja. Lahden sukukokouksen linjauksia olivat mm. se, että sukukokous pidetään joka vuosi ja sukukokous valitsee hallituksen puheenjohtajan eli seuran esimiehen vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen valmistelussa päädyttiin jaksottaa toimintaa siten, että hallituksen kokoonpano vaihtuu välittömästi valintojen jälkeen sukukokouksessa, mutta tilintarkastuksen takia yhdistyksen tili- ja toimintakausi alkaa vuosittain 1.6. ja päättyy 31.5. Tällöin tilintarkastajille jää tarvittava aika omaan tehtäväänsä. Hallitus päätyi valmistelussaan myös siihen, että sukukokous määrää ensin hallituksen kokoonpanon ja sen jälkeen valitsee hallituksen puheenjohtajan valittujen joukosta.

Uusista säännöistä käydyssä keskustelussa otettiin esille kaksi asiaa, 5 § sanamuoto sekä 13 § henkilövalintojen käsittelyjärjestys varsinaisessa sukukokouksessa.

13 §:n osalta Asko Ahtiainen piti esitettyä parempana järjestyksenä sitä, että valittaisiin ensin esimies ja sitten tarpeellinen määrä hallituksen muita jäseniä. Harri Laine puolusti hallituksen esittämää tapaa sillä, että se on mm. teknisesti yksinkertaisempi ratkaisu. Asiasta keskusteltiin, mutta ei tehty konkreettista muutosesitystä.

Sukukokous hyväksyi hallituksen esityksen sukuseuran uusiksi säännöiksi yksimielisesti yhdellä muutoksella. 5 §:n jäsenyyskriteerejä ajanmukaistettiin hyväksymällä seuraava sanamuoto ”...joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka puolisonsa kautta on siihen liittynyt...”

Uudet säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne rekisteröinyt.

Hallituksen esitys uusiksi säännöiksi sekä tehty muutos Liite 6.

Voimassa olevat säännöt Liite 7.

15§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuran esimies Markku Saarinen totesi tyytyväisenä, että seuran uudet säännöt ovat tulleet hyväksytyiksi. Hän kiitti sukuseuraa nelivuotiskaudestaan seuran johdossa ja ilmoitti jatkavansa kauden 2004-2007 loppuun hallituksen rivijäsenenä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Saarinen Raija Herrala
Sukukokouksen puheenjohtaja

Sukukokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Vehmaalla Laitilassa
Matti Ahtiainen Raimo Ahtiainen
Sukukokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat