Vuosikokous 07.09.2019
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Nuutajärven lasikylä, Pruukinraitti Nuutajärvi
kello 12.05 alkaen

1. Kokouksen avaus.
Seuran varapuheenjohtaja Raija Herrala-Nurmi avasi kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Raija Herrala-Nurmi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Markku Saarinen valittiin puheenjohtajaksi niissä kohdin, missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista henkilöä kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi valittiin Liisi Ahtiainen ja Matti Ahtiainen (Vehmaalta).
3. Esityslista.
Hyväksyttiin esityslista. (Liite 1.)
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut olivat saapuneet vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Läsnäolijoita todettiin olevan paikalla yhteensä 34 henkilöä, joista 30 seuran jäseniä. (Liite 2. kokouskutsu ja liite 3. osallistujat).
5. Päättyneen toimintakauden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
Sihteeri luki toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Harri Siltanen esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin. (Liite 4. Toimintakertomus, liite 5. tilinpäätös, liite 6. toiminnantarkastajien lausunto).
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineille hallituksille ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet, joihin edellisen toimikauden hallinto ja tilit antavat aihetta.
Markku Saarinen toimi tässä kohdassa puheenjohtajana. Vastuuvapautta ehdotettiin ja kannatettiin. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta kuluvalle toimintakaudelle.
Hallituksen esittämä jäsenmaksu on 15€. Esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin.
8. Kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Sihteeri luki toimintasuunnitelman. Keskusteltiin t-paitojen hankkimisesta, jolloin korostettiin paitojen laadukkuutta. Useita tuotemerkkejä nousi esille. Sihteeri kirjasi ehdotukset muistiin hallituksen tiedoksi jatkotoimenpiteitä varten. Hallitus on esittänyt osallistumista Karjalaisiin Kesäjuhliin kesäkuussa Helsingissä. Keskusteltiin mahdollisen toimintapäivän yhdistämistä tuohon ajankohtaan. Myös vuosikokouspaikasta keskusteltiin. Mm. Helsinki sekä Kauhajoki mainittiin. Asiat jätettiin hallituksen päätettäviksi. Mahdollinen sukuseuran järjestämä Metsäpirtin kotiseutumatka herätti kiinnostusta. Noin puolet osallistujista (15 hlöä) ilmoitti heti kiinnostuksensa. Hallitus selvittää asiaa. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. (Liite 7. toimintasuunnitelma.). Talousarvio kaudelle 2019-2020. Raija Herrala-Nurmi luki talousarvion. Hyväksyttiin talousarvio korjausehdotuksilla. ( liite 8. korjattu talousarvio.) Tässä yhteydessä Raija Herrala-Nurmi kertoi 30.6.2019 pidetyn Metsäpirttijuhlan taloudesta ja järjestelyistä. Budjetointi oli onnistunut ja juhlan talous jäi plussan puolelle. Suuri osa järjestelyistä ja ohjelmasta tuli talkootyönä. Juhlan tuotosta jaetaan stipendi juhlassa esiintyneille Laitilan pelimanneille, jotta he voisivat edelleen pitää ohjelmistossaan metsäpirttiläisen Simo Paukun musiikkia. Juhlajumalanpalveluksen kolehtituotto ohjattiin Metsäpirtin muistolehtojen hyväksi. Yhteistyötä Vakka-Suomen Metsäpirttiyhdistysten kesken kehitetään.
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat Harri Laine ja Eija Herrala. He ovat toimineet yhden kolmivuotiskauden ja ovat suostuneet jatkamaan jollei muita ehdotuksia tule. Ei tullut muita ehdotuksia hallituksen jäseniksi. Harri Laine ja Eija Herrala valittiin kolmivuotiskaudeksi.
10. Valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
Harri Laine valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) sijaista tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
(Säännöissä: valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden hallintoa ja tilejä). Toiminnantarkastajiksi valittiin Tarmo Ahtiainen ja Jaakko Ahtiainen. Heille sijaisiksi valittiin Matti Ahtiainen (Nokialta) ja Markku Saarinen.
12. Muut asiat.
Markku Kosonen kertoi sivustosta: Suomen kirkkoja ja hautausmaita joka toimii facebookissa. Sihteeri Katariina Ahtiainen kertoi Suvannon Seutu-lehden toimituskunnasta. Lehden uusi päätoimittaja Tea Itkonen toivoo tekstejä lehteen.
13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Vakuudeksi

Raija Herrala-Nurmi
puheenjohtaja

Katariina Ahtiainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Liisi Ahtiainen

Matti Ahtiainen