Sääntömääräinen vuosikokous 03.09.2022
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Kauhajoella Toron Kievarissa
kello 13.00 alkaen

1. Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Harri Laine valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Siltanen ja Tarmo Ahtiainen.
3. Hyväksytään esityslista.
Esityslista hyväksyttiin. (Liite 1.)
4. Todetaan kokouksen laillisuus.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 25 henkilöä, jotka kaikki sukuseuran jäseniä.(Liite 2. kokouskutsu ja liite 3. osallistujalista.)
5. Esitetään seuran päättyneen toimintakauden 2021-2022 toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
Sihteeri luki toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin. Rahastonhoitaja esitteli tuloslaskelman ja tilit. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin. (Liite 4. toimintakertomus, liite 5. tilinpäätös, liite 6. toiminnantarkastajien lausunto.)
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineille hallituksille ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet, joihin edellisen toimikauden hallinto ja tilit antavat aihetta.
Päätettiin ettei ole tarvetta vaihtaa kokouksen puheenjohtajaa tämän pykälän kohdalla. Vastuuvapaus myönnettiin.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta kaudelle 2022-2023.
Hallitus esittää jäsenmaksuksi 15 euroa. Esitys hyväksyttiin.
8. Vahvistetaan kauden 2022-2023 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Keskustelussa esitettiin tapahtumaideoita. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. (Liite 7 toimintasuunnitelma, liite 8. tulo- ja menoarvio.)
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat Harri Siltanen, Markku Niemi ja Raija Herrala-Nurmi. He ovat toimineet yhden kolmivuotiskauden ja voivat jatkaa toisen kolmivuotiskauden, jos haluavat eikä muita ehdokkaita ole. Markku Niemi on ilmoittanut ettei halua jatkaa hallituksessa. Harri Siltanen ja Raija Herrala-Nurmi suostuivat jatkamaan jos ei muita ehdokkaita ole. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin Jouni Ahtiaista Vantaalta. Hyväksyttiin.
10. Valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
Ehdotettin Harri Lainetta, häntä kannatettiin ja Harri Laine valittiin seuran puheenjohtajaksi seuraavaksi vuodeksi.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) sijaista tarkastamaan kauden2022-2023 hallintoa ja tilejä.
Päätettiin valita Tarmo Ahtiainen ja Jaakko Ahtiainen toiminnantarkastajiksi ja heille sijaisiksi Matti Ahtiainen Nokialta sekä Markku Lemmetti.
12. Muut asiat.
Ei ilmennyt muita asioita.
13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja

Katariina Ahtiainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Harri Siltanen

Tarmo Ahtiainen