Vuosikokous 29.08.2009 klo 14
Turku, Uudenmaankatu 19 A, Turun Marttayhdistyksen tilat.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki yhdistyksen poisnukkuneen jäsenen Elvi Urpasen muistoksi.
2. Harri Laine valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Markku Saarinen valittiin puheenjohtajaksi niissä kokouksen kohdissa (esityslistan kohta 6), missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista jäsentä puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Airi ja Markku Kosonen.
3. Esityslista hyväksyttiin. (Liitteenä).
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 37 henkilöä.(kokouskutsu ja osallistujalista liitteenä).
5. Vuoden 2008 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
Toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin.(toimintakertomus liitteenä). Rahastonhoitaja Matti Ahtiainen (Nokialta) esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 1.6.2008 – 315.2009 (liitteenä).
Tilintarkastajien lausunto ei ollut saapunut vielä.
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden 2008-2009 aikana toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta. Tässä kohdassa pyydettiin puheenjohtajaksi Markku Saarinen.

Tilintarkastajien lausuntoa ei saatu kokoukseen, joten tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen jätettiin seuraavaan vuosikokoukseen.

7. Jäsenmaksuasiat. Hallitus ehdotti jäsenmaksuksi edelleen 10 euroa. Lisäksi jäsen maksaa 6 euroa, jos haluaa kuulua Karjalan Liittoon yhdistyksemme kautta. Edellä mainittu 6 euroa tilitetään kauttamme Karjalan Liitolle. Esitys hyväksyttiin.
8. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Hallitus esittää vuoden 2010 vuosikokousta pidettäväksi kaksipäiväisenä syyskuun alkupuolella Kauhajoella Asuulissa. Kotiseutumatkaa Karjalaan on toivottu. Päätettiin ryhtyä valmistelemaan matkaa ja toimia yhdessä Peltosten sukuseuran kanssa. Ajankohta on joko kesäkuun alkupuolella tai heinäkuun alussa Metsäpirttijuhlien yhteydessä Yhtenä vaihtoehtona esitettiin että ns. nuorisomatka järjestettäisiin kesäkuussa, jolloin perheen nuorimmat voisivat paremmin tutustua isovanhempien kotiseutuun. Sukukirjatoimikunta jatkaa tiiviisti sukupolvitietojen tarkistusta ja vuoden 2010 puolella päätetään sukukirjaan tulevasta tekstiosuudesta. Uusia toimintamuotoja: Yhdistyksellemme on perustettu Facebook-sivut. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin (liitteenä). Puheenjohtaja esitteli talousarvion. Talousarvio hyväksyttiin (liitteenä)
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja puheenjohtaja hallituksen jäsenten keskuudesta. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Riitta Siltanen, Harri Laine ja Raija Herrala-Nurmi olivat halukkaita jatkamaan. Heidät valittiin hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudelle.
10. Vuosikokous valitsi Harri Laineen puheenjohtajaksi.
11. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta. Tilintarkastajiksi valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen, varalle Risto Ahtiainen ja Tarmo Ahtiainen.
12. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja
Katariina Ahtiainen
sihteeri

.
Olemme lukeneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan tapahtumien kulkua

Airi Kosonen Markku Kosonen