Vuosikokous 04.09.2021
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Loimaalla Sarka-museolla Riihi-kokoustilassa
kello 13.45 alkaen

1. Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Harri Laine valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja ja Matti Ahtiainen Nokialta.
3. Esityslista.
Esityslista hyväksyttiin. (Liite 1.)
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 28 henkilöä, joista 23 sukuseuran jäseniä. (liite 2. kokouskutsu ja liite 3. osallistujalista.)
5. Päättyneen toimintakauden 2020-2021 toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
Sihteeri luki toimintakertomuksen. Puheenjohtaja kertoi erikseen Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton jäsenyysasiasta ja webinaarisarjasta. Toimintakertomus hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitteli tilit ja tuloslaskelman. Jäsenmaksuja ei peritty koronatilanteen estettyä seuran tapahtumien järjestämisen. Postikulut ovat nousseet. Puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin. (Liite 4. Toimintakertomus, liite 5. tilinpäätös, liite 6. toiminnantarkastajien lausunto.)
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineille hallituksille ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet, joihin edellisen toimikauden hallinto ja tilit antavat aihetta.
Päätettiin, ettei ole tarvetta vaihtaa kokouksen puheenjohtajaa tämän pykälän kohdalla. Vastuuvapaus myönnettiin.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta toimintakaudelle 2021-2022.
Hallitus esittää jäsenmaksuksi 15 euroa. Esitys hyväksyttiin. Karjalan liiton jäsenmaksu vuodelta 2022 on sen maksavilta 20 euroa.
8. Vahvistetaan kauden 2021-2022 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Keskustelussa esitettiin tapahtumaideoita. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. (Liite 7. toimintasuunnitelma, liite 8. tulo- ja menoarvio).
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat Johanna Ahtiainen ja Katariina Ahtiainen. He ovat toimineet yhden kolmivuotiskauden. He ovat halukkaita jatkamaan, jollei uusia ehdotuksia tule. Niina Elo on ilmoittanut haluavansa luopua hallituksen jäsenyydestä. Ei ehdotettu uusia ehdokkaita hallitukseen, joten päätettiin valita Johanna Ahtiainen ja Katariina Ahtiainen hallitukseen. Niina Elo vapautettiin hallituksen jäsenyydestä. Hänen tilalleen ei valittu uutta jäsentä. Hallituksen jäsenmäärä on sääntöjen mukaan 5-8 jäsentä puheenjohtajan lisäksi. Sääntöjen edellytys täyttyy.
10. Valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi.
Ehdotettiin Harri Lainetta, häntä kannatettiin ja Harri Laine valittiin seuran puheenjohtajaksi seuraavaksi vuodeksi.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) sijaista tarkastamaan kauden 2021-2022 hallintoa ja tilejä.
Päätettiin valita Tarmo Ahtiainen ja Jaakko Ahtiainen toiminnantarkastajiksi ja heille sijaisiksi Matti Ahtiainen Nokialta sekä Markku Lemmetti.
12. Muut asiat.
Ei ilmennyt muita asioita.
13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja

Katariina Ahtiainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tarja Ahtiainen

Matti Ahtiainen