Vuosikokous 04.09.2016
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Merikeskus Forum Marinumin seminaariluokka Turku klo 13:10 alkaen

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Jouni Ahtiainen avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
Jouni Ahtiainen valittiin puheenjohtajaksi. Harri Laine valittiin puheenjohtajaksi niissä kohdin missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista henkilöä kokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Ahtiainen ja Markku Saarinen.
3. Esityslista.
Hyväksyttiin esityslista. (Liite 1).
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 58 henkilöä, joista 40 sukuseuran jäseniä. (Kokouskutsu Liite 2 Osallistujalista Liite 3.).
5. Päättyneen toimintakauden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen.
Tässä kohdassa samoin kuin seuraavassa Harri Laine toimi puheenjohtajana. Toimintakertomus jaettiin osallistujille ja käytiin kursoorisesti läpi. Toimintakertomus hyväksyttiin. Rahastonhoitaja Markku Lemmetti esitteli tilinpäätöksen ja Harri Laine toiminnantarkastajien lausunnon. (Toimintakertomus Liite 4., Tilinpäätös Liite 5. ja Toiminnantarkastajien lausunto Liite 6.).
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet joihin edellisen toimintakauden hallinto ja tilit antavat aihetta.
Hyväksyttiin tilinpäätös. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
7. Jäsenmaksuasiat.
Hallitus esitti, että tulevalla toimikaudella ei perittäisi jäsenmaksua. Jos jäsen haluaa seuramme kautta kuulua Karjalan Liittoon, hän maksaa lisäksi kauttamme Karjalan Liiton vuotuisen jäsenmaksun. Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.
8. Kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja tulo- ja menoarvion 2016-2017. Tulo- ja menoarvioon tulee pieniä täsmennyksiä lähinnä vuosikokoustulojen ja -menojen osalta.

Sukuseuran vuosikokous pidetään kaksipäiväisenä Hämeenlinnan seudulla syyskuun alussa 2017.
Pikkujoulut (Markku Saarinen ehdotti, että alkamisaikaa varhennettaisiin viimevuotisesta lapsille sopivammaksi).
Keväällä 2017 järjestetään toimintapäivä (ruokaperinteet, piirakat).
Kyykkä (Markku Saarisen ehdottamana voitaisiin kyykkää pelata ns. liikunnallisen kihupäivän merkeissä).
Markku Saarinen totesi, että Karjalaisia kesäjuhlia vietetään Jyväskylässä 16.-18.6.2017. Hän toivoi sukuseuran jäseniä osallistumaan juhliin ja järjestettävään juhlakulkueeseen.
Sukukirjaa on edelleen saatavissa. Kirjaa markkinoidaan erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Sukukirjan tietoja päivitetään (poisnukkuneet yms.). Muuttuneet tiedot ilmoitetaan esim. sukuseuran kotisivuilta löytyvällä muutosilmoituskaavakkeella tai suoraan puheenjohtajan, sihteerin tai Harri Laineen kautta. Kokouksen hetkellä jäsenmäärä on 198 varsinaista ja kolme nuorjäsentä. (Toimintasuunnitelma Liite 7. ja Tulo- ja menoarvio Liite 8.).

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle.
Erovuoroiset jäsenet ovat Jaakko Ahtiainen ja Päivi Laaksonen. He ovat toimineet yhden kolmivuotiskauden, eivätkä halua enää jatkaa hallituksessa. Ehdotettiin uusiksi hallituksen jäseniksi Harri Lainetta ja Eija Herralaa.
Muita ehdotuksia ei tullut. Ehdotettuja kannatettiin. Heidät valittiin hallitukseen kolmi-vuotiskaudeksi.
10. Puheenjohtajan valinta hallituksen jäsenistä.
Jouni Ahtiaista ehdotettiin ja kannatettiin. Hänet valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi.
11. Toiminnantarkastajien ja sijaisten valinta.
Raija Herrala-Nurmi ja Harri Siltanen valittiin toiminnantarkastajiksi. Heille sijaisiksi valittiin Markku Saarinen ja Matti Ahtiainen Nokialta.
12. Muut asiat
Ei muita kokousasioita.
13. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:22.

Vakuudeksi

Jouni Ahtiainen
puheenjohtaja

Markku Laaksonen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Raimo Ahtiainen

Markku Saarinen