Vuosikokous 03.09.2011
Loimaalla Sarka -maatalousmuseon tiloissa klo 14.40 alkaen.

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus. Sukuseuran puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Laine. Markku Saarinen valittiin puheenjohtajaksi niissä kokouksen kohdissa missä vaaditaan hallituksen ulkopuolista jäsentä puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Liisahelena Ståhle ja Maria Heinonen.
3. Esityslista hyväksyttiin (liitteenä).
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 52 henkilöä (kokouskutsu ja osallistujalista liitteinä).
5. Päättyneen tilikauden (1.6.2010-31.5.2011) toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. Toimintakertomus luettiin. Keskustelua käytiin sukukirjan valmistumisen vaiheista. Toimintakertomus hyväksyttiin (toimintakertomus liitteenä). Rahastonhoitaja Matti Ahtiainen (Nokialta) esitteli tilinpäätöksen ajalta 1.6.2010-31.5.2011 ja luki toiminnantarkastajien lausunnon (tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto liitteenä).
6. Vastuuvapaden myöntäminen tilikauden (1.6.2010-31.5.2011) aikan toimineelle hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta. Tässä kohdassa pyydettiin puheenjohtajaksi Markku Saarinen. Hyväksyttiin tilinpäätös. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.
7. Jäsenmaksuasiat. Hallitus ehdotti jäsenmaksuksi edelleen 10 euroa. Lisäksi jäsen maksaa 10 euroa jos haluaa kuulua Karjalan Liittoon yhdistyksemme kautta. Rahastonhoitaja tilittää Karjalan Liitolle edellä mainitun 10 euroa. Esitys hyväksyttiin.
8. Kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio. Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Vuosikokous syksyllä 2012 pidetään kaksipäiväisenä. Keskusteltiin eri vaihtoehdoista. Hallitus päättää myöhemmin kokouksen järjestelyistä. Keskustelua syntyi myös vuoden 2013 vuosikokouksesta, jolloin on sukuseuramme perustamisesta kulunut 20 vuotta. Puheenjohtaj esitteli tulo- ja menoarvion. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio (toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio liitteenä).
9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset jäsenet Katariina Ahtiainen, Matti Ahtiainen (Nokialta) ja Matti Ahtiainen (Vehmaalta) ovat halukkaita jatkamaan. Muita ehdokkaita ei esitetty. Erovuoroiset valittiin jatkamaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle.
10. Puheenjohtajan valinta. Harri Laine valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
11. Toiminnantarkastajien ja sijaisten valinta. Valittiin Kari Ahtiainen ja Raimo Ahtiainen toiminnantarkastajiksi. Heille sijaisiksi valittiin Tarmo Ahtiainen ja Risto Ahtiainen.
12. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja
Katariina Ahtiainen
sihteeri