Tilastojen taustaa

Sukuseura on perustettu vuonna 1993, mutta tarkempia tallessa olevia jäsentietoja jäsenmäärästä ja asuinsijoista yms. on jäänyt talteen vasta vuodesta 1996 lähtien. Tämän vuoksi tilastotiedot alkavat kolme vuotta seuran perustamisen jälkeen.

Kuvaajat kertovat kyseisen vuoden viimeisen päivän tilanteen.


Jäsenmäärän kehitys ja jakauma vuosien saatossa

jäsentyyppikuvaaja

Sukuseuran jäsenmäärä on kasvanut pääsääntöisesti joka vuosi, joskin määrän kasvukäyrä on loivenemassa eli jäsenmäärän kasvu hidastuu vuosittain. Uusia jäseniä liittyy kuitenkin sukuseuraan joka vuosi, vaikkakin luonnollista poistumaakin joukossa on.

Pylväissä on esitetty kaikki sukuseuran jäsenrekisteriin kirjatut jäsenet, niin varsinaiset- kuin nuorisojäsenet.


Miesten ja naisten jakauma jäsenistössä

sukupuolijakauma

Jäsenistössä miesten ja naisten suhde on pysynyt tiukasti naisvaltaisena. Viimeisten vuosien aikana suhde on pysynyt liki samana, suunnilleen 40-60-suhteessa. Luvuissa on mukana myös nuorisojäsenet.


Jäsenistön ikärakenne

ikäjakauma

Jäsenten ikäjakauma on otettu vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan täysinä vuosina.

Pylväistä voi huomata, että sukuseuroille tyypillisesti korkeimmat pylväät sijoittuvat "varttuneemmille", 60-70 vuotiaiden ikäluokille.

Alle 40 vuotiaiden osuus kokonaisjäsenmäärästä on suhteellisen pieni, kokonaisuudessaan alle 10%.

keski-ikä

Jäsenten keski-ikä on laskettu jokaisen vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan siltä osin, kuin jäsenten syntymäaika on tiedossa. Jäsenistön (tiedossa olevien syntymäaikojen) keski-ikä vuoden 2017 lopussa on noin 62,5 vuotta.

Kolmena vuotena nähtävä notkahtelu keski-iässä johtuu vanhemman väen luonnollisesta poistumasta sekä samaan aikaan tuolloin nuoremman suvun kiinnostuksesta sukuseuraa kohtaan. Katkoviivalla piirretty linearisoitu trendi kuitenkin näyttää keski-iän vääjäämättömän nousun.


Jäsenistön asuinsijat

Pylväistä nähdään viimeisen viiden vuoden ajalta (vuosien 2013-2017) vuoden lopussa sukuseuran jäsenluettelossa olevien henkilöiden asuinalueet jaoteltuna postinumeroalueiden mukaan.

Suomen postilaitos ei ole eritellyt Uudenkaupungin aluetta (23xxx postinumerot) omaksi alueekseen, mutta koska jäseniämme asuu paljon tällä alueella, on se tässä yhteydessä eritelty mielenkiinnon vuoksi omaksi piirikseen.

jäsenistön asuinsijat 2004-2008

Suurin osa jäsenistöstä on Turun ja Uudenkaupungin postinumeroiden alueelta, Turun alueella reilu 20% ja Uudenkaupungin alueella niukasti alle 20% jäsenistöstä. Vahvoja ovat myös Helsingin ja Seinäjoen alueet 10-15% osuuksillaan. Myös Tampereen seudun lähes 10%:n osuus erottuu korkeampana pylväänä muun suomen rinnalla. Tilastossa esiintyvä alue "muu" on Suomen ulkopuoliset alueet.

Taulukosta on selvyyden vuoksi poistettu kokonaan sellaiset postinumeroalueet, joilla ei jäseniämme asusta.


Jäsenet kartalla

jäsenistön asuinsijat kartalla postinumerojako

Kuvan vasemmalla kartalla on väritetty sinisellä värillä ne kunnat, joissa asustaa sukuseuran jäseniä.
Oikealla olevassa kartassa on esitetty postinumeroiden mukainen aluejako (lisättynä Uudenkaupungin alueella).