Vuosikokous 04.09.2021
Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura r.y.
Loimaalla Sarka-museolla Riihi -kokoustilassa
Vuoden 2020 siirtynyt vuosikokous kello 13.00 alkaen

1. Kokouksen avaus.
Seuran puheenjohtaja Harri Laine avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden sukuseuran jäsenten muistoksi.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
Harri Laine valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin Katariina Ahtiainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisten äänestysten ääntenlaskijoiksi valittiin Tarja Ahtiainen ja Matti Ahtiainen Nokialta.
3. Esityslista.
Esityslista hyväksyttiin. Koska vuoden 2020 vuosikokous siirtyi koronatilanteen vuoksi, käsitellään kokoukseen kuuluvia asioita osin takautuvasti. (liite 1.)
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnäolijoita todettiin olevan paikalla 28 henkilöä, joista 23 seuran jäseniä. (Liite 2. kokouskutsu ja liite 3. osallistujat).
5. Päättyneen toimintakauden 2019-2020 toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
Harri Laine esitteli toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin. Harri Laine esitteli tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajien lausunnon. Tilinpäätös vahvistettiin. (Liite 4. Toimintakertomus, liite 5. tuloslaskelma ja tase, liite 6. toiminnantarkastajien lausunto).
6. Vastuuvapauden myöntäminen tilikauden aikana toimineille hallituksille ja toimihenkilöille sekä muut toimenpiteet, joihin edellisen toimikauden hallinto ja tilit antavat aihetta.
Päätettiin ettei ole tarvetta vaihtaa kokouksen puheenjohtajaa tämän pykälän kohdalla. Vastuuvapaus myönnettiin.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta toimintakaudelle 2020-2021.
Hallitus ehdotti ettei jäsenmaksua peritä kaudella 2020-2021, sillä koronatilanteen vuoksi tapahtumien järjestäminen on epävarmaa. Karjalan Liiton jäsenmaksun voivat seuramme jäsenet maksaa suoraan Karjalan Liitolle.
8. Vahvistetaan toimintakauden 2020-2021 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
Toimintasuunnitelmaa ei voitu toteuttaa koronatilanteen vuoksi. (Liite 7. toimintasuunnitelma, liite 8. talousarvio).
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Sukuseuran hallitus päätti aiemmin kokouksessaan, että jäsenten toimintakautta jatketaan.
10. Valitaan hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja kaudelle 2020-2021.
Sukuseuran hallitus päätti aiemmin kokouksessaan, että toimikautta jatketaan.
11. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) sijaista tarkastamaan kauden 2020-2021 toimintavuoden hallintoa ja tilejä.
Päätettiin jatkaa toiminnantarkastajien Tarmo Ahtiaisen ja Jaakko Ahtiaisen toimintakautta. Samoin päätettiin jatkaa toiminnantarkastajien sijaisten Matti Ahtiaisen (Nokialta) ja Markku Saarisen toimintakautta.
12. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.

Vakuudeksi

Harri Laine
puheenjohtaja

Katariina Ahtiainen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tarja Ahtiainen

Matti Ahtiainen